2017

Varsity

Week 1 - St. Thomas
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn 0 14 0 7 21
St. Thomas 12 28 13 6 60
Week 2 - Hollis-Brookline
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Hollis-Brookline          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Week 3 - Manchester West
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Manchester West          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Week 4 - Con-Val
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Con-Val          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Week 5 - Pelham
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Pelham          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Week 6 - Souhegan
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Souhegan          
Week 7 - Milford
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Milford          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Week 8 - Hillsboro
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Hillsboro-Deering          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Junior Varsity

 

Week 1 - St.Thomas
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
St. Thomas          
Week 2 - Hollis-Brookline
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Hollis-Brookline          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Week 4 - Con-Val
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Con-Val          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Week 5 - Pelham
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Pelham          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Week 7 - Souhegan
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Souhegan          
Click Here To Watch Video
Click on Picture to watch game video
Week 8 - Milford
Team 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr Final
Sanborn          
Milford